• 40 Trang trình bày Độc đáo (Tổng cộng 400 Trang trình bày): giải pháp lý tưởng để tạo kế hoạch kinh doanh, báo cáo tiếp thị hoặc bản trình bày.
  • Chỉ các hình dạng có thể chỉnh sửa: dễ dàng thay đổi kích thước và màu sắc, không cần Photoshop hoặc Illustrator!
  • 10 màu tạo sẵn (tệp XML)
  • Phong cách phẳng
  • 16x9HD, Sẵn sàng cho Retina
  • Tệp .PPTX (Hỗ trợ PowerPoint 2010, 2013, 2016, 365, mới)
  • Dễ dàng chỉnh sửa! 2 Nhấp để tùy chỉnh
  • Chỉ có thể chỉnh sửa tất cả các hình dạng
  • Retina đã sẵn sàng
  • Phông chữ Google miễn phí