• Hỗ trợ 6 màu cơ bản cho anh em thích phong cách màu mè
  • Dễ dàng chỉnh sửa sử dụng

Font chữ trong mẫu này

Heading Font : Oswald (https://fonts.google.com/specimen/Oswald)
Body Font : Open Sans (https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans)